2023.12.30 Szent Család vasárnapja, és január 1, újév

B év Szent Család vas. 2023

Kedves Testvérek! Szent Család vasárnapján a mottót Saint-Exupéry-től vettem: „A tapasztalat azt mutatja, hogy az igaz szeretet nem abban áll, hogy két ember egymás szemébe néz, hanem abban, hogy mind a ketten ugyanabba az irányba vetik tekintetüket.”
Ezen a vasárnapon vessük tekintetünket egy irányba: Mária, József és Jézus családi harmóniájára, valamint Simeonra és Anna próféta asszonyra.
Jézus templomi bemutatása Jeruzsálemben, az agg Simeon, illetve Anna prófétaasszony imája áll a történet középpontjában.
A templomban való bemutatás központi szertartása a körülmetélés volt. A körülmetélés a bibliai ősatyákat megelőző rítus volt a szemita népeknél, amely Izraelben vallási jelentőséget kapott. A seb a választott néphez tartozást jelentette, és viselőjét mindig emlékeztette erre. A keresztények az Egyházba beiktató szentség, azaz a keresztelés előképének tekintették. A körülmetélés összekapcsolódott a névadással is. Jézus nevének jelentése: Jahve a szabadítás. Az elsőszülöttért tisztulási és hálaáldozatot kellett bemutatni. A jelenet szereplői természetesen József és Mária, a gyermek „szülei”. Simeon imádságában fontos, hogy mivel ő megismerte az Úr Jézusban a Megváltót, azaz Szabadítót. Karjában tartotta a csecsemőt, de megvallotta, hogy az ő élete is jó kezekben van az Istennél. „Kezedre bízom a lelkemet”, mondja a zsoltár (Zsolt 31). Ezt a zsoltárt idézi az Úr Jézus a kereszten: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet”. Bízzunk ebben mi is. Jézus a szabadítónk. Kezében tart és szeretetével megtart minket!
Tekintsünk Jézusra, Máriára és Józsefre. Ma őket, a Szent Családot ünnepli az Egyház. És a ma élő házaspárokért, családokért adunk hálát és imádkozunk. A Szent Család ünnepe karácsonyhoz kötődik. Jézus megtestesülése a családot isteni méltóságra emeli. A család Istentől akart, teremtő és szeretetre épülő közösség. Olyan közösség, ahol a szövetség Isten és ember között kézzelfoghatóan megjelenik. A családban Isten szeretete valósul meg, így az emberi szeretet is isteni dimenziót kap.
A család alapja a házasság. A házasság egy férfi és egy nő közötti tartós életszövetség, mely nyitott az életre. A házasság az élet forrása és a szeretet bölcsője. A házasság adja az életet, növeli fel az életet, a család ölén tanulja meg az ember, mit jelent az elfogadás, a kibontakozás, a növekedés, az igazságosság, a becsületesség, a tisztesség. Ezen értékek nélkül sérül a személy identitása, lelki egészsége.
Simeon és Anna a két hívő öreg.
Simeon és Anna a jeruzsálemi templomhoz kötötte az életét, abban a reményben, hogy még meglátják a világba lépő, régtől megígért Megváltót. Simeon egyenesen „kinyilatkoztatást kapott a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr Fölkentjét” (Lk 2,26).
Karácsony ünneplésének családias légkörében alakjuk különösen kedves a szívnek. Talán nem vétek pót nagyszülőknek tekinteni őket, akiknek az alakjában a hittani üzenet mellett kifejeződik az emberi létezés apró, mégis oly hatalmas igazsága.
    Ha Simeon és Anna ma egy idősek otthonában élne, nem emelhetné magához a Kis Jézust. Az élet mégis megszületik. A család szóban a biológiai és társadalmi összetartozáson túl kibontakozik Isten gyönyörűséges jelenléte, amely átível a testi távolságokon. Nincsen fal, amit az Úr ne tudna ledönteni, és nincs éjszaka, amelyben ne gyújthatna fényt! A megváltás nem idegen felső erőként jött el hozzánk, hanem közöttünk, bennünk született és születik meg. Áldottak az öregek, akik a saját testük terhét olykor már alig-alig bírják hordozni, mégis kézbe veszik egy épphogy megkezdődött létezés apró csodáját és ígéretét!
      Karácsony nyolcada van, a Szent Család istenemberi titka kapaszkodót ad, hiszen valójában az hordoz bennünket, akit látszólag mi, emberek veszünk ma kézbe.
A mai vasárnap imádkozunk az elváltakért, az özvegyekért, a meg nem házasodottakért és meg nem házasodókért, hogy az Egyház közösségében mindenki otthonra leljen. Hogy teret nyerjen a családbarát és gyermekbarát egyházi gondolkodás. Hogy az az egyházi közösség, melyben éppen élünk, itt és most Jézus családja legyen igazságban és meghittségben, szolgálatban és egyetértésben. Hogy együtt keressük Isten akaratát, együtt lássuk meg az üdvösséget, az élet teljességét Istenben, amiért Simeon imádkozott a mai evangéliumban.
       Befejezésül Szentatyánk, Ferenc pápa imáját idézem a Szent Családhoz:

Jézus, Mária és József, bennetek szemléljük az igaz szeretet csillogását, hozzátok fordulunk bizalommal.

Názáreti Szent Család, tedd a mi családjainkat is a megélt közösség és az imádság helyévé, az Evangélium hiteles iskolájává, kicsiny család-egyházzá!

Názáreti Szent Család, add, hogy a családoknak ne kelljen többé megtapasztalniuk az erőszakot, a bezártságot, a megosztottságot; és akiket megbántottak vagy megbotránkoztattak hamarosan megvigasztalódhassanak és meggyógyuljanak!

Názáreti Szent Család, add, hogy újra ébredjen bennünk az a tudat, hogy a család szent és sérthetetlen, Isten tervének ékköve!

Jézus, Mária és József, halljátok meg és hallgassátok meg könyörgésünket!  Ámen!