B év advent 3. vasárnapja 2023

B év advent 3. vasárnapja 2023

Kedves Testvérek! Az Úr közel van! Örüljetek! Így szól a szentmise kezdőéneke.

Legyetek derűsek! Így szól Pál apostol a mai szentleckéből a Tesszalonikai levélből.

Az adventi időszaknak a harmadik, mai vasárnapját Gaudete, azaz örvendező-vasárnapnak nevezzük, mert a szentmise kezdőéneke Szent Pál apostol Filippiekhez írott leveléből ezt mondja: „Örüljetek mindig az Úrban, újra azt mondom: örüljetek!” És rögtön ezután megmagyarázza ennek okát: „Az Úr közel van!” (Fil 4,4-5)

 Isten közelsége nem tér és idő, hanem a szeretet kérdése: ugyanis a szeretet közel viszi egymáshoz a személyeket! A közeledő Karácsony figyelmeztet minket hitünknek erre az alapvető igazságára, és a jászol előtt az újszülött Jézusra, Isten arcára tekintve képesek leszünk megízlelni a keresztény örömet, amikor arról elmélkedünk, hogy Ő irántunk való szeretetből közel jött hozzánk.

Ha igaz keresztények vagyunk, akkor egyfajta benső öröm, imádságos lelkület és hálaadás és derű kell, hogy jellemezzen bennünket. Ez a négy együtt egy valódi adventi program: örvendünk a közelgő ünnepnek és jelentőségének, imádkozva várakozunk és hálát adunk a vett jótéteményekért, derűsen tekintünk a szürke sötét világra.

Vajon mire céloznak az advent böjti idejében felhangzó bibliai felszólítások: „Örüljetek”, „Legyetek derűsek”?

Arra hívják fel a figyelmet, hogy akik Isten szolgálatára szegődtek és Szentlelkével töltekeztek, többé már nem lehetnek állandóan gondterheltek, szomorúak és komor hangulatú emberek. Ezek a felszólítások a felszabadult lélek vidámságára utalnak. Jelzik, hogy Isten barátai már a földön megtapasztalják: Isten igája édes, terhe könnyű. (vö. Mt 11,28-30).

Sokféle felszólítást kaptam már életem folyamán: legyek tisztelettudóbb, kitartóbb, uralkodjak magamon. De azt sohasem kaptam parancsba, hogy legyek derűsebb. Azt tudom, hogy a kereszténység, evangélium, azaz örömhír. Tehát mindennapi keresztény életem nem kötelességek sorozata, hanem egy olyan életmód, amely örömmel, imával, hálaadással teli. Ezért nyugodtan érezhetem úgy, hogy hívő keresztényként jogom van az örömre, az evangéliumra!

Ennek felismerésére és elmélyítésére szolgál az adventi idő. Szimbólumai jelzik, hogy akik Isten Lelkével töltekeztek, kiszabadultak a gonosz szellemek hatalmából, szabaddá váltak, megtalálták vágyaik beteljesedését, szívük örömét és boldogságát.

A derű advent tartozéka. Általa kifejezésre jut, hogy akik Isten Lelkével beteltek és a megtérés útjára léptek, örömet és megnyugvást találtak. Megértették Izajás szavait: „Ujjongó örömmel örülök az Úrban, lelkem ujjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett…” (Iz 61,10).

A próféta gondolkodása szerint: a megtérő üdvözül, az igaz örvendezik és arca Isten vonásait tükrözi.

Ha Isten Lelke lakik bennük, akkor arcukon fel kell, hogy ragyogjon az istenes élet vonása. Szívüket be kell, hogy töltse az isteni béke.

Az emberi lélek öröm nélkül nem lehet meg. A szomorúság nem hazája a léleknek; az emberi lélek hazája, légköre az öröm. Azért, ha szent öröme nincs egy embernek, akkor keres magának világi örömöket, mert öröm nélkül nem élhet. És aki minőség lelki élet nélkül él, mind lejjebb és lejjebb csúszik a lejtőn, egészen alkohol, drog érzéki túltengésig.  Ezért nagyon fontos, hogy szent öröm töltse be lelkünket! Ez az öröm nem automatikus, rá kell éreznünk az ízére, meg kell tanulnunk.

Mert ha öröm lakozik lelkünkben, minden sokkal könnyebb Isten szolgálatában. Könnyebb legyőzni a kísértéseket, de kevesebb is a kísértés; könnyebb gyakorolni az erényt, könnyebb dolgozni Isten- és a lelkekért, könnyebb teljesíteni hivatásbeli kötelmeinket, könnyebb meghozni az áldozatokat, melyeket az élet és Isten szolgálata megkíván, könnyebb szenvedni, könnyebb fölemelkedni a hétköznapok nehézségeiből.

A másik mai felszólítás: „Legyetek mindig derűsek.”

A magyar derű szó eszünkbe juttatja a derűs időt, a ragyogó napsütést, a mélykék égen úszó fodros bárányfelhőket. Azonban nemcsak az időjárásra, hanem benső világunkra is igaz, hogy a derűs órákat, napokat borús időszakok követik. A keresztény derű nem lelkiállapot, hanem a Lélek működésének jele és gyümölcse bennünk. Szent Pál a mai Szentleckében arra tanít bennünket, hogyan juthatunk el erre a derűre. Imádkozzatok szüntelen! Ne imákat mondjunk csupán. A szüntelen imádság nem egyéb, mint az isteni jelenlét állandó tudatosítása. Ha elmerülnénk ebben a végtelenül édes és éltető isteni miliőben, senki és semmi nem tudná megzavarni lelkünk békéjét.

Összefoglalóan, úgy gondolom, ezt az örömöt, és derűt, melyek oly fontosak a lelki életben, mint minden más kegyelmet, imádság által kell megszereznünk. Megszerzésük azonban nem lehetséges önmegtagadás és a szív kellő tisztasága nélkül. Mert épp a meg nem fékezett szenvedélyek okozzák legtöbb esetben a lélek szomorúságát. Elősegíti a lelki öröm és derű megszerzését az elmélkedés is, melyben a lelki örömnek tárgyát állítjuk szemünk elé. De egyúttal feltárja előttünk, hogy miben áll az igazi lelki öröm.

Szent Pál apostol, felszólít. Legyetek derűsek! Az Úrban örvendjetek! De ez a felszólítás nem is annyira parancs, mint inkább figyelmünk felhívása a szent öröm természetszerű hatására. A lelki öröm nem hangos, nem zajos, nem kicsapongó, mint a világi öröm. Végül is a lelki öröm hatása és tulajdonsága: bizalommal, barátsággal, gyermeki odaadással tölti be a lelket Isten iránt.

Az öröm nélkülözhetetlen a lelki életben. A keresztény embernek egyik legnagyobb kötelessége az öröm, mégpedig: Istennel, felebarátjával, és önmagával szemben.

Két szentet idézek.

„Föltétlenül szükséges, hogy aki előre akar haladni a lelki életben, abban meg legyen az öröm." Mondja Aquinói Szent Tamás.

„Legyetek derűsek, én is az vagyok!” Mondja Szent II. János Pál pápa.

Amikor örülök, könnyebb jónak lennem. Az örömben felpezsdül bennem a munkakedv, a másik megértése, a szolgálatra kész jóság. Az igazi örömben akár szét tudnám osztani a szívemet is. Ilyenkor tényleg úgy érzem, ahogy Izajás jövendölte. „Az Isten lelke van rajtam”; ilyenkor Isten „fölkentje” vagyok.

Ha ezt megértetem, akkor nyugodt szívvel mondhatom: ezért a kincsért érdemes keresztényi módon élni!

     Uram, Jézusom! Tudom, hogy nem csak miattam akarod, hogy mindig bennem lakjék az öröm, a derű. Általam akarsz üzenni a megtört szíveknek, hogy bennem, és általam is hirdesd a gyógyulásra váróknak: az életöröm orvossága csakis Te vagy nekünk. A jelenlétedből bennem, a szívemben fakadó öröm tanúskodik rólad. Segíts Uram, hogy ezt az örömöt mindig megőrizzem és meg tudjam újítani minden veled való találkozásból. Ámen.