pünkösd 2023 beszéd

Pünkösd 2023  - Jn 20,19-23 – Lelket lehelni

Kedves Testvérek! Néhány apró mozzanatot emelek ki a mai evangéliumból azért is, mert a Szentlélek nem megfogható, nem ábrázolható, de igenis élő valóság, jelen van mindenki, a hitetlenek életében is.

A sírjából feltámadt Jézus, miután békességet kívánt tanítványainak, majd igazolta személyazonosságát a sebeivel, ezt mondta: „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt és folytatta: Vegyétek a Szentlelket…” Egyben olyan használati utasítást is fűzött hozzá, amely a megbocsátásra és meg nem bocsátásra vonatkozott.

          Rájuk lehelt. Mi ez a Lehelet? Engem, amikor megkereszteltek 8 napos koromban, akkor a pap még rám lehelt, vedd a Szentlelket, és fújt egyet. A mai keresztelés szertartásából kimaradt ez a mozzanat, régiesnek tartjuk, vírust adna át a lehelet, és hasonló kifogások jönnek sorba.  A lehelet Az ember Istenről csak emberi szimbólumokban tud beszélni. A Biblia első oldalán olvassuk, hogy Isten megalkotta az ember testét, majd lelket lehelt bele, és így lett az ember élőlénnyé. Az élet lehelete élőlénnyé tesz. Jézus szimbolikus cselekedete nyilván erre a teremtői tettre utal. Ő azt akarta, hogy az ő szelleme a barátaiban éljen tovább. Ezért lehelte rájuk a szeretet lelkét, amelyről szüntelenül beszélt, és „új parancsba” is adott: „Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.” A szeretet lehelete szeretetlénnyé tesz bennünket.

          A Szentlélek küld, inspirál. Mi ez a küldetés? Az újraéledő, újra emlékező és új erőre kapó tanítványok újra ráébrednek küldetésükre. Nekik is lelket kell lehelniük társaikba. A szeretet lelkét kell vinniük a világba, az emberekbe, akik ugyanúgy félnek, és nem tudják, hogy mit kezdjenek az életükkel. A szeretet nem fér az emberbe, tovább kell lehelni.

          A Szentlélek ereje, ingyenes ajándéka: a megbocsátás Lelke.

 A szeretet nem fér össze a gyűlölettel. Meg kell bocsátani „nem hétszer, hanem hetvenszer hétszer”, ami annyit jelent, hogy mindig. És ami a legsúlyosabb jézusi követelmény, hogy az ellenséget is szeretni kell. Meg kell bocsátani annak, aki gyűlöl, mert a gyűlölet megfojtja azt is, aki gyűlöl, és gyilkolásra indítja a gyűlölködőt. Egyedül a megbocsátás lelkülete mentheti meg a gyűlölködő világot.

De mit jelent a mondat a mai evangéliumban: „akinek nem bocsátjátok meg bűneit, az nem nyer bocsánatot.”

Nehéz kérdés a meg nem bocsátás. Megtartani mást a bűnében nem lehet krisztusi parancs. Ez ördögi viselkedés lenne. A bűnöst büntetéssel, kiközösítéssel nem lehet megmenteni. Jézus mégis úgy adja át bűnbocsátó hatalmát tanítványainak, hogy teljhatalommal rendelkezzenek a bűnök megbocsátásra, vagy ellenkezőleg azok megtartására, a bűnben hagyásra.  Az eltévedt bárányt a jó pásztor nem hagyja a szakadékban, de erőszakkal nem tudja visszavinni az egy akolba. Pünkösd a Szeretet-Lélek ünnepe, de számunkra csak akkor, ha befogadjuk, mert ha nem, megmaradunk bűneinkben.

     Ahol lélek van, ott élet van! Pünkösd napján a Jézust éltető Szentlélek jön el, hogy éltesse az apostolokat, a tanítványokat, az Egyházat és minket is. A hitvallásban ezt a Lelket nevezzük „Urunknak és éltetőnknek.” A Szentlélek nem csupán éltet, hanem az élet hirdetésére ösztönöz mindenkit. Jézus az élet evangéliumának hirdetését bízta az általa kiválasztott személyekre, akik most megkapják az erőt és a bátorságot ahhoz, hogy teljesítsék ezt a küldetést. Az apostoli tanúságtétel a feltámadás, az élet hirdetésével kezdődött. Ugyanezt hirdeti az Egyházunk minden korban, ma is.

      A pünkösd, a Szentlélek kiáradása a mennyei Atya válasza Jézus keresztre feszítésére. Pünkösd ünnepe a bizonyíték arra, hogy Isten mindent átölelő szeretete a válasz Jézus meggyilkolására. Tűzben és viharban nem pusztulás jött, hanem megújulás. Büntetés helyett ajándék. Megtorlás helyett segítség. Sértődés helyett irgalom.

Jézus világosan fogalmazott: csak kétfajta lélek van, a Szentlélek, vagy a gonosz lélek. Isten Szentlelke segít, felemel, megújít, tanít, lelkesít, ösztönöz. A gonosz lélek gáncsol, becsap, félrevezet, rosszra indít.

Isten Szentlelke töltötte be: Szűz Máriát, amikor az angyal viszi neki az örömhírt. Isten Lelke tölti be Erzsébetet, amikor Mária meglátogatja. Isten Lelke tölt be az agg, Simeont és Annát, mikor karjukba veszik a 40 napos gyermeket. Isten Lelke tölti be Jézust a 40 napos böjt alatt a pusztában. Isten lelke tölt be a tanítványokat az első pünkösdkor az egész éjszakai közös ima után. Isten lelke tölti be, az első keresztény közösségeket, amikor Jézus nevében összegyűltek.

Jézus biztos tanítása, hogy újjá kell születnünk Isten Szentlelkéből, másként nem mehetünk be Isten Országába.

Szentlélek Úristen! Élj és működj bennünk! Figyeljünk jelenlétedre, és mindazon adományaidra, amelyeket nap, mint nap kapunk tőled. Tanúságtételünkkel hirdessük jelenlétedet! Áradj szét a téged befogadó emberek között!

Bölcsesség Lelke, segíts minket abban, hogy jobban szeressük a mennyei dolgokat a földieknél, a lelkieket a testieknél! Értelem Lelke, értesd meg velünk hitünk titkait! Jótanács Lelke, segíts döntéseinkben! Erősség Lelke, segíts legyőzni félelmeinket és gyengeségeinket, és segíts az erények gyakorlásában! Tudomány Lelke, taníts minket az igazságra! Jámborság Lelke, add, hogy gyermeki szívvel, bizalommal közeledjünk Atyánkhoz! Az Úr félelmének Lelke, add, hogy elutasítsuk mindazt, ami kárhozatra juttatna minket, és segíts, hogy állandóan törekedjünk az üdvösségre!

Jöjj, Szentlélek Úristen, és újítsd meg a föld színét, és minden életre kél! Ámen!