Hamvazószerda 2022

Kedves Testvérek! Különös az a hamvazószerda, az idei nagyböjt kezdete.

Szentatyánk felhívására ima és vezeklőnap a békéért!

Jézus, amikor az apostolok kevés eredménnyel térnek vissza, azt mondja: nem mehet ez másképpen, mint imával és böjttel. De tudjuk, hogy a béke nem a fegyverek nyugvásában van. A béke az emberek szívében születik meg, a béke pedig, amelyet Jézus hozott, a szív békéje. A béke a hit gyümölcse, azé, hogy befogadtuk a Béke fejedelmét, aki rendet tett bennünk – mi ezt hagytuk neki és őriztük magunkban az újjászületett rendet!

Szűz Mária szülte a Béke fejedelmét, Mária a Béke királynője! 1916-ban, amikor már tombolt az I. Világháború, XV. Benedek pápa beillesztette ezt az invokációt, ezt a megszólítást a Lorettói litániába: Béke királynője könyörögj érettünk. Azóta ez a litánia része. A pápa rábízta az emberiség békéjét Szűz Máriára, és Mária szeret ezzel a címmel közöttünk lenni!

1986-ban, amikor megjelent a boszniai Međugorjeben, akkor úgy mutatkozott be a látnok gyerekeknek, hogy ő a Béke királynője. Elhozta a békét, aki Krisztus maga, és akire, ha rátalálunk, ha befogadjuk a szívünkbe, akkor ott lesz a béke! Ezért arra hívok mindenkit, erről elmélkedjünk, erről a krisztusi békéről, amelynek Szűz Mária az őre és nagykövete, és amelyért a mai napon különösen is imádkozik az egész keresztény világ!

Bizonyára nem véletlen, hogy 2006-ban a Mátrában, Fallóskúton a kegyhely kápolnáját Mária a Béke Királynéja titulusra szentelték fel!

Mert minden korban egy kicsit hozzáigazították a kihívásokhoz Mária tiszteletét is. 1200as évek járványaiban, szegénységében a Fájdalmas anya volt a középpontban, az utóbbi 20 évben Mária, mint Béka királynéja! Pedig Medjugorje 10 évvel megelőzte a boszniai háborút, Fallóskút is 15 évvel a mostan háborút…

Jézus elhozta ezt a békét: nem kell felülkerekedni a másikon, mert ő nem ellenség. Nem kell legyőzni a másikat!

Amikor az ellenségszeretetről beszél Jézus, akkor ennek a békének a művéről beszél; elfogadni a másikat, akkor is, ha különbözik tőlünk, és keresni azt, ami összeköt.

A II. Vatikáni zsinat az 1960-as években történt Rómában, több évig tartott és azért hivatkozunk rá rendszeresen, amiért jelentősen megváltoztatta az Egyház gondolkodásmódját a világ dolgairól és saját dolgairól. Ebben kimondják a dokumentumok a békével kapcsolatban, hogy a béke az igazságosság gyümölcse, amely úgynevezett sarkalatos erény, mint az ember erkölcsének gerince – ez vallástól független igazság, hiszen az ókori filozófia is felismerte ezt, belekerült a Szentírásba is, a teológia a középkortól ezt tanítja. Tehát a négy sarkalatos erény egyike az igazságosság, és béke akkor van, ha az ember megkapja azt, ami neki jár. Tudjuk, hogy sokszor a háborúk az igazságtalanság miatt törnek ki, ugyanis, amíg valaki dúskál az anyagi javakban, addig a másik szegény. A háborúk azért törnek ki, mert elvesszük mások javait, uralkodni akarunk mások felett és így ők már nem kapják meg a teret, méltóságot, ami nekik járna. Akármennyire fejlett a mai világunk, ez továbbra is egy erős kihívás az emberiség előtt, ezért az Egyháznak feladata a béke művében, hogy mindenki megkapja a méltóságát, ami jár.

A Messiás eljöveteléről van egy prófécia, Izaiás prófétától, aki azt mondja: a béke az, amikor együtt legel az oroszlán és a gazella. Ez egy érdekes kép, mert a két állat ellenség, ugyanis az oroszlán nem füvet eszik, hanem gazellát. De amikor eljön a Messiás, akkor együtt legelnek ezek az állatok és nem bántja az oroszlán a gazellát. A béke az, amikor ez a barátság bennünk történik meg, amikor bennünk megszelídül a ragadozó, amikor elcsitulnak bennünk azok az erők, amelyek a békétlenség okozói. Ilyen lehet az, amikor a családban csak a saját igazunkat akarjuk, vagy amikor bántanak, akkor bántással reagálunk, ekkor még nem szelídült meg bennünk az oroszlán, még nem hajtotta meg fejét Krisztus, a Béke fejedelme előtt. A béke következménye, hogy szelídítjük magunkban az oroszlánt, és hitelességünket kockáztatjuk, ha ezt nem tesszük meg, ha ezt az oroszlánt nem kezdjük fűvel etetni.

Szent Ágoston, a nagy tanító azt mondja: a béke a rend nyugalma. Egyszerűbben fogalmazva, a béke az, amikor a dolgok a helyükön vannak, amikor nevesítjük a dolgokat és oda tesszük azokat, ahová valók. Ezt szoktuk megtérésnek hívni! A megtérés az, amikor nevesítjük a dolgokat: jó, rossz, egészséges, stb. Majd ezeket oda tesszük, ahová valók. Ami pedig nem helyes bennünk, azokat kidobjuk magunkból, hogy ne foglalja a jónak a helyét. A béke az, amikor a helyükön vannak a dolgok! Sok békétlenség és stressz a rendetlenségből fakad, amikor nem tudjuk a dolgokat a helyükre tenni, mert nincs hozzá erőnk vagy, mert mulasztásaink vannak.

A béke az, amit nevezhetnénk keresztény szabadságnak is, mert a béke a szabadság tapasztalata. Amikor pedig hiányzik a szabadság, akkor nincs béke és így viszont. A szabadság konstruktív valósága a keresztény embernek, hiszen Krisztus megszabadított bennünket a bűn és a halál átkától a saját húsvétjában.

Szabadnak lenni azt jelenti, hogy békében élek, Isten békéjében, ezt hozta el a Béke fejedelme és ezt kívánjuk ebben a nagyböjtben is, nem csak Ukrajna, Oroszország, de  magunk számára is. Legyen meg bennünk ez a misszió, hogy békeszerzők és békekedvelő emberek legyünk. Ezen dolgozzunk a környezetünkben is!  

 

Kedves Testvérek!

Sokan nem tudtok hamvazószerdán temploma jönni. Nektek készült ez a kis összeállítás, ezzel is bekapcsolódva a Szentatya imafelhívásába a békéért: ima, szigorú böjt és jócselekedetek!  Imádkozzatok a mai nap velem, és többi testvéreitekkel!

 

Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében!

Jézus mondja: Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen. Jn 14,27

Először hallgassuk meg a szép kánon éneket!

Dona Nobis Pacem! Adj Uram békét nekünk!

Dona Nobis Pacem, traditional canon - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=OSdGW_HBrLE&t=53s

Segíts bennünket Urunk, hogy mindannyian együtt érezzünk testvéreinkkel, különösen a háború sújtotta ukrajnai néppel, és minden szenvedésükben, bajukban melléjük álljunk! Hallgass meg Urunk!

Isten testvéreknek teremtett minket, imádkozzunk ezért az Úrhoz, hogy megadja a békét nekünk, és kérjük, hogy a Szentlélek minden embert, de különösen a felelősöket a béke megteremtőivé tegye! Hallgass Meg Urunk!

Urunk! Segítsd meg bennünket, hogy ne csak sajnálkozzunk az ukrajnai háborúban szenvedő testvéreinkért, hanem önzetlenül támogassuk is őket! Hallgass meg Urunk!

Most pedig imádkozzuk el Szent II. János Pál pápa háború ellenes imáját az ukrajnai háború áldozataiért, az orosz-ukrán ellenségeskedés megszűnésért!

Atyáink Istene, nagy és teljes irgalmú, mindenek Atyja.
Te a béke útjait tervezed, és nem a szenvedését, gyűlölöd a háborút
és elnyomod az erőszakosak büszkeségét.
Azért küldted fiadat, Jézust, hogy a közelieknek és a távoliaknak
békét hirdessen és minden fajú és származású embert egyetlen családba gyűjtsön össze.
Halld meg fiaid és leányaid egyöntetű kiáltását, az egész emberiség sürgető kérését:
Ne legyen többé háború, visszafordíthatatlan kaland;
Ne legyen többé háború, a szomorúság és erőszak útvesztője!
      Máriával, Jézus anyjával együtt újra és újra kérünk Téged:
Szólj az orosz és ukrán nép sorsáért felelősök szívéhez, tartóztasd fel a bosszú és a számonkérés logikáját,
Lelked által adj ösztönzést új megoldásokra, nagylelkű és tisztességes gesztusokra, a párbeszédre és a türelmes várakozásra, amelyek gyümölcsözőbbek, mint a be nem tartott háborús feltételek.
Hozd meg a béke napjait.  Soha többé háborút! Ámen.

Egy másik összeállításban is énekeljük: Dona Nobis Pacem!

Dona Nobis Pacem/Song of peace - YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=t-QYit84QKE

Imádkozzunk! - Miatyánk aki a mennyekben vagy…..
Mi lesz, ha nem szólnak tovább a fegyverek? Ez még nem az igaz béke!

Üdvözlégy Mária, Béke Királynéja!
Égi édesanyánk, béke Királynéja, hallgasd meg esdeklő imánkat.
Szűz Mária, a béke nagykövet és őre, imádkozz velünk, és értünk a békéért.
Mert jól tudjuk, hogy a béke nem a fegyverek nyugvásában van. A béke az emberek szívében születik meg, az a béke pedig, amelyet Jézus hozott, a szív békéje.  A béke a hit gyümölcse, azé, hogy befogadtuk a Béke fejedelmét, aki rendet tesz bennünk és a világban.
Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja!
Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől mindenkor dicsőséges és áldott Szűz, mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi szószólónk! Engeszteld meg nekünk szent Fiadat, ajánlj minket szent Fiadnak, mutass be minket szent Fiadnak.

Végül imádkozzuk, énekeljük a régi magyar éneket a békéről. (Meg is hallgathatod a szöveg alatti linken!) – Béke Fejedelme, szentséges Istenünk!

Kárpát-medencei népénekgyűjtemény (keesz.hu)

http://nepenekgyujtemeny.keesz.hu/beke-fejedelme

És a záró keresztvetés előtt csendesedjünk el egy percre, az áldozatokért, a szenvedőkért!

Az Úr áldjon meg minket, adjon békét nekünk, és vezessen el az örök életre! Ámen!