2022.02.27 c év 8. vasárnap

C év, évk 8. vas 2022

Sir 27,5-8; 1Kor 15,54-58; Lk 6,39-45

Kedves Testvérek!

„Amikor szitálnak, fennakad a szemét,

ha valaki beszél, kiderül a gyengéje.” – hallottuk az imént az első olvasmányból, Sirák fia könyvéből.

Szeretnénk tudni, nem ismerjük magunkat eléggé, hogy tudjuk, mi lakik bennünk, szavaink azonban árulkodnak a magunk elől is leplezett önmagunkról. Sokszor környezetünk figyelmeztet rá, hogyan beszélünk, mi észre sem vesszük, hogy szavainkkal  másokat megsértünk.

A hétköznapok során nem élhetünk úgy, mint egy versíró költő: aki veszik a fáradságot, hogy félnapokat eltölt azzal, hogy meglelje a megfelelő igét, addig nem adja ki kezükből a művet, míg tökéletesre nem csiszolja. De a nagy író jól tudja, hogy bármilyen nagyszerű, amit ír, mégis csak töredék, mert az emberi szó nem alkalmas arra, hogy kifejezze a kifejezhetetlent.

Milyen jó lenne szavainkat Isten előtt megrostálni az evangélium rostáján, legalább akkor, miután már kimondtuk őket! A szívünket ismernénk meg jobban általa, hiszen a szív bőségéből szól a száj. S mi lenne fontosabb, mint szívünket megismerni, főleg miután már Urunk, Jézus Krisztus fönséges ismeretének birtokába jutottunk?

Thomas Merton 20. századi lelki író mondja:

„Ha az életünk haszontalan szavakban szóródik szét, akkor sohasem fogjuk meghallani a szívünk mélyeit, ahol Krisztus él és beszél a csöndben. Nem leszünk semmivé sem, s végül, ha eljön az idő, hogy kinyilvánítsuk, kik és mik vagyunk, elnémulunk a legfontosabb döntés pillanatában: már elmondtunk mindent és kimerítettük magunkat a beszédben, mielőtt még bármi mondanivalónk lett volna.”

Amilyen a szavunk – olyan a szívünk?

Veszedelmes portéka a szó: életre szóló sebet ejthet, teljesen megváltoztathatja akár egy jótett értékét is. Nem hiába írja Szent Jakab apostol levelében: "Nézd, milyen kicsi a tűz, és milyen nagy erdőt felgyújt! A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa... Vele áldjuk az Urat és az Atyát, és vele átkozzuk az embereket, akik Isten hasonlóságára vannak teremtve" (3,5-9).

A kereszténység az Ige, a szó vallása, egészen különös módon érzékennyé tett minket a szó iránt. Szent Pál apostol többször is elmondja, hogy nem az emberi bölcsesség elragadó szavaival akarja megnyerni hallgatóit, hanem Krisztus keresztjét hirdeti, a Lélek és az erő bizonyosságára támaszkodik. Mégis milyen gondosan fogalmaz! Ha keményen szól, nyomban visszakozik, ha sebet kell ejtenie, operáló késsel teszi, nem rozsdás bicskával.

Példát mernénk venni arról, hogy Urunk Jézus hogyan beszélt? Sajnos az ő szava csak a hagyomány és az evangélisták már igencsak megrostált, átírt alázatos közvetítésével jutott el hozzánk. Néha még így is majdnem lobot vet tőle a papír.

Jézustól így sokadik fordításból, ma is tanulhatunk. A farizeusok azt mondták róla, hogy Belzebubnak, az ördögök fejedelmének nevében tesz csodákat. Erre így korholta őket: "Viperák fajzata! Hogy beszélhetnétek jót, amikor gonoszak vagytok? A száj ugyanis a szív bőségéből szól" (Mt 12,34).

A szánkra sem árt hát vigyáznunk, a szavak között is jó, ha eligazodunk. Legfőképpen azonban a szívünket kell hasonlóvá tennünk Jézuséhoz, akkor szavainknak sem lesz fullánkja. A valóságos emberi közlekedésben ügyetlen szavakon is átsugárzik az, amit Jézus a szív bőségének nevez, ahogy a szív sivársága is átsüt mindenen, a választékosan udvarias nyelvi formákon is. Aki szól, tegye megfontoltan és tiszta szívvel! Aki pedig odafigyel a másik szavára, ám legyen érzékeny, de ne keressen vértanú-szerepet. Ne csak a szavakra figyeljen -- riadtan és akadékosan --; fogadja be a szív üzenetét!

A keresztény ember mindennapi életéhez hozzátartozik a tanúságtétel. Krisztus evangéliumát azonban csak az tudja hitelesen képviselni, előbb megismeri azt. A szóbeli imádságunk, de mindennapi életünk mögött is ott kell lennie jó példánknak. Szavainknak és tetteinknek összhangban kell lenni egymással.

   Uram, Jézus! Arra kérlek a mai vasárnapon, állj mellettem, vigyázz szavaimra, követelj tőlem fegyelmezettséget, és figyelmeztess! Segíts, és irányíts! Éreztesd meg velem azt az erőt, mely belőled árad, és mindent átalakít. Segíts, abban is, hogy örökre hű maradhassak hozzád! – Ámen!

 

Hívek könyörgése C év, évközi 8. vasárnap
Pap: Testvéreim! Urunk, Jézus igaz beszédet és példás életet kíván meg tőlünk. Kérjük ehhez az ő isteni segítségét!

Felolvasó:
1/ Add Urunk, hogy sose beszéljünk másként, csak a tiszta szív bőségéből, és minden szavunk olyan legyen, mint a jó imádság! Hallgass meg, Urunk!

2/ Urunk, taníts meg minket az egyházunk közösségében vezetést adni és elfogadni! Akár vezetők, akár vezetettek vagyunk, minden szavunkban siessen segítségünkre a Szentlélek! Hallgass meg, Urunk!

3/ Urunk, tisztítsd meg szívünket, hogy jó szívünk, jó kincséből mindig csak jó származzék! Hallgass meg, Urunk!

4/ Segíts bennünket, hogy mindannyian együtt érezzünk testvéreinkkel, különösen a háború sújtotta ukrajnai néppel, és minden szenvedésükben, bajukban melléjük álljunk! Hallgass meg Urunk!

5/ Segítsd meg egyházközségünk híveit, hogy ne csak sajnálkozzunk az ukrajnai háborúban szenvedő testvéreinkért, hanem önzetlenül támogassuk is őket!

Pap:
Urunk, Isteni Mesterünk!
Te azt kívánod, hogy híveid ne csupán hangoztassák tanításodat, hanem példájukkal legyenek a föld sója, a béke eszköze.  Fegyverzetük a böjt, az imádság és az alamizsna legyen. Segíts bennünket, hogy odaadóan, buzgón készüljünk a szent nagyböjti időszakra. Aki élsz és uralkodol,  mindörökkön örökké! Ámen!

Most pedig imádkozzuk el Szent II. János Pál pápa háború ellenes imáját az ukrajnai háború áldozataiért, az orosz-ukrán ellenségeskedés megszűnésért!

Atyáink Istene, nagy és teljes irgalmú, mindenek Atyja.
Te a béke útjait tervezed, és nem a szenvedését, gyűlölöd a háborút
és elnyomod az erőszakosak büszkeségét.
Azért küldted fiadat, Jézust, hogy a közelieknek és a távoliaknak
békét hirdessen és minden fajú és származású embert egyetlen családba gyűjtsön össze.
Halld meg fiaid és leányaid egyöntetű kiáltását, az egész emberiség sürgető kérését:
Ne legyen többé háború, visszafordíthatatlan kaland;
Ne legyen többé háború, a szomorúság és erőszak útvesztője!

Máriával, Jézus anyjával együtt újra és újra kérünk Téged:
Szólj az orosz és ukrán* nép sorsáért felelősök szívéhez, tartóztasd fel a bosszú és a számonkérés logikáját,
Lelked által adj ösztönzést új megoldásokra, nagylelkű és tisztességes gesztusokra, a párbeszédre és a türelmes várakozásra, amelyek gyümölcsözőbbek, mint a be nem tartott háborús feltételek.
Hozd meg a béke napjait.  Soha többé háborút! Ámen.
 

*(Az orosz és ukrán szavak betoldás, az eredetiben népek szó szerepel….

Csomóoldó Boldogasszony imádság

Mária, csomók oldója,
Ki gondolna úgy Rád,
Először ma jutottam el Hozzád.

Mária, csomók oldója,
Rád ki ne tekintene fel,
A csomó oly sok,
S magától egy sem tűnik el!

Mária, csomók oldója,
Mily vigasztalóan hangzik:
Van egy kéz, melytől a csomó kibomlik.

Mária, csomók oldója,
Nézd ezt a gubancot itt:
Egyedül nem boldogulok,
Jöjj, Mária, segíts!

Mária, csomók oldója,
Én vagyok ez a gombolyag magam;
Telis-tele gubancokkal,
Ó, kérlek, könyörülj rajtam!